Zabıta Daire Başkanlığının görev ve sorumluları genel hatları aşağıda belirtilmiştir.


? Daire Başkanlığının amacı Belediye Başkanlığı tarafından uhdesine verilen Müdürlüklerin koordinasyonu ve işbirliği içinde uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasının temini ile denetimlerinin sağlanmasıdır.
? Kendisine bağlı Müdürlüklerin görev ve personel ile ilgili denetimini yapmak,
? Kendisine bağlı Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
? İşyerlerinin denetimini yaptırmak, mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde re?sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak,
? Başkanlık Makamınca verilen emirler doğrultusunda gerekli uygulamaları yapmak,
? Kendisine bağlı Müdürlüklerin personel, araç-gereç, malzeme ve ihtiyaç duyulan personel kadrolarını belirlemek,
? bu konuda ilgili birimlere yazışmalar yapılmasını sağlamak,
? Kendisine bağlı Müdürlüklerin ihtiyaca göre teşkilatlanmasını tespit edip Başkanlık Makamına teklif etmek,
? Kendisine bağlı Müdürlüklerin en verimli şekilde çalışması için projeler üretmek, mevzuat tasarılarını düzenleme ve yöntem yönünden incelemek.
? Başkanlık Makamına, bağlı Müdürlüklerin aylık ve yıllık faaliyetleri hakkında rapor ve brifing vermek,
? İl sınırları içindeki; Akaryakıt, LPG ve CNG Otogaz istasyonlarının denetlenmesi ve yaptırım uygulanması,
? İl sınırı içindeki tüm 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin denetlenmesi

Şube Müdürlükleri
Duyurular 09 Ocak Dörtyol Kurtuluş Etkinliği


Zabıta Teşkilatı 189. Kurtuluş Yıldönümü